Zgłoszenie reklamacyjne - Spotbrowser.com

Zgłoszenie reklamacyjne

Zgłoszenie reklamacyjne

1. Umowa Sprzedaży obejmuje wszystkie usługi dostępne dla wybranego przez Klienta Pakietu Usług, w oparciu o określone przez Sprzedawcę limity dla każdego z pakietów.

2. Jako reklamację należy uznać każde wystąpienie Klienta do Sprzedawcy, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące zakupionego Pakietu Usług.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, przeprowadza ją rzetelnie, wnikliwie i terminowo, z zachowaniem zasad obiektywizmu i poszanowaniem prawa.

4. Zgłoszenie reklamacyjne dostępne jest poniżej tej informacji

5. Klient będący Konsumentem może zgłosić reklamację także w każdej innej formie:

  • pisemnej na adres: Spotbrowser Sp. z o.o., ul. Poznańska 2c, 35-084 Rzeszów
  • elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@spotbrowser.co

6. Sprzedawca, w celu weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego, może zwrócić się do Klienta
o uzupełnienie informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Termin, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna bieg po uzupełnieniu informacji przez Klienta.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zajmie stanowiska w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie, o którym mowa w ust. 3, przyjmuje się, że uznał zgłoszenie reklamacyjne za uzasadnione.

8. Klient, podając w reklamacji adres e-mail wnosi i wyraża zgodę na to, że Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, na wskazany adres. Na wyraźne żądanie osoby składającej reklamację, pod warunkiem podania przez nią niezbędnych danych osobowych i kontaktowych, Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w tym przypadku dla zachowania terminu rozstrzygnięcia reklamacji wystarczy wysłanie przesyłki listem poleconym.

9. Sprzedawca dopuszcza możliwość złożenia przez Klienta odwołania od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację, poprzez złożenie umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie reklamacji, złożonego w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.

10. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Klient może wystąpić w powództwem do sądu powszechnego.

 

Formularz reklamacyjny on-line

    Jeżeli w ciągu 7dni nie otrzymasz od nas odpowiedzi telefonicznej lub emailowej prosimy o kontakt telefoniczny z nami. Numer telefonu dostępny jest w zakładce kontakt znajdującej się w menu strony.