Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Spotbrowser.com

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr. 1

( www.spotbrowser.com)

Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwana dalej „Umową
powierzenia") stanowi część Regulaminu portalu internetowego www.spotbrowser.com, zwanego
dalej „Regulaminem", który zawiera zasady i warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę.
W przypadku niezgodności pomiędzy treścią Regulaminu, a Umową powierzenia pierwszeństwo będą
miały zapisy niniejszej Umowy.

§1

W związku z zawarciem umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest zakup Pakietu Usług
oferowanych przez Spotbrowser niniejsza Umowa powierzenia określa warunki na podstawie, których
Sprzedawca (zwany dalej Podmiotem przetwarzającym) jest uprawniony do przetwarzania danych
osobowych oraz danych informatycznych, które Klient gromadzi za pośrednictwem narzędzi
informatycznych udostępnionych w ramach zakupionego Pakietu Usług – w imieniu i na polecenie
Klienta.

§2

Administratorem danych osobowych i danych informatycznych, o których mowa w §1 niniejszej Umowy
takich jak :
– dane osobowe i dane informatyczne przetwarzane w ramach wykorzystywanego narzędzia pn.
chat tj.: imię i nazwisko, nazwa firmy, wizerunek, dane o lokalizacji, treści rozmów prowadzonych
z użytkownikami narzędzia………………………………………………………………………………………;
– dane osobowe i dane informatyczne przetwarzane w ramach wirtualnego spaceru i umożliwiające
identyfikację podmiotu prezentującego tj.: imię i nazwisko, nazwa firmy, wizerunek, dane głosowe
(?!),………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………
jest Klient, który powierza Podmiotowi Przetwarzającemu, w szczególności w celu ich
przechowywania/archiwizacji na serwerach Sprzedawcy w wyniku korzystania z zakupionego Pakietu
Usług.

§3

Administrator i Podmiot Przetwarzający oświadczają, że dane osobowe powierzone Umową będą
przekazywane Sprzedawcy wyłącznie w formie elektronicznej.

§4

Podmiot Przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by
przetwarzanie danych osobowych powierzonych mu przez Administratora spełniało wymogi przepisów
prawa, w tym w szczególności RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą oraz zobowiązuje się
zapewnić stopień bezpieczeństwa powierzonych danych odpowiadający ryzyku, o którym mowa w art.
32 RODO. Zabezpieczenie znajdujących się w jego posiadaniu urządzeń i systemów informatycznych
służących do przetwarzania danych osobowych zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa
w oparciu o prowadzoną analizę ryzyka i zagrożeń. Podmiot przetwarzający zapewnia ponadto
zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego. Podmiot przetwarzający przetwarza przekazane dane wyłącznie
w zakresie koniecznym i niezbędnym do realizacji usługi wynikającej z zakupionego uprzednio Pakietu
Usług.

§5

Podmiot Przetwarzający przetwarza powierzone mu przez Administratora dane osobowe wyłącznie na
udokumentowane polecenie Administratora – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO – chyba że obowiązek taki
nakłada na Podmiot Przetwarzający przepis prawa. Przez polecenie Administratora należy rozumieć
postanowienia niniejszej Umowy stanowiącej załącznik do Regulaminu portalu internetowego
www.spotbrowser.com.

§6

Podmiot Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje powierzonych mu przez Administratora danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ani nie korzysta z usług dalszych
przetwarzających (podwykonawców), którzy dokonywali by takiego przekazywania danych
powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora.

§7

Na wypadek, gdyby Podmiot Przetwarzający miał zamiar lub obowiązek przekazywać powierzone mu
przez Administratora dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –
zobowiązany jest do poinformowania o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi
podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem
lub zakończenia powierzenia przetwarzania danych przez Podmiot Przetwarzający.

§8

Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone przez Administratora dane osobowe
i informatyczne oraz zobowiązać je do zachowania poufności.

§9

Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić Administratorowi pomoc, poprzez odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby,
której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

§10

Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu
informacje, zapewnić Administratorowi pomoc w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-
36 RODO.

§11

Podmiot Przetwarzający na wypadek stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych –
zobowiązany jest zgłosić naruszenie Administratorowi bez zbędnej zwłoki, a zgłoszenie winno
odpowiadać wymogom art. 33 RODO.

§12

1.Podmiot Przetwarzający nie jest uprawniony powierzyć do dalszego przetwarzania dane osobowe
powierzone mu przez Administratora na postawie Umowy – bez uprzedniej zgody wyrażonej na
zasadach określonych w art. 28 ust. 2 RODO.
2.Dalsze powierzenie danych do przetwarzania odbywa się na podstawie umowy, która spełnia
wymagania określone przepisami RODO, a Podmiot Przetwarzający może powierzyć dane osobowe

objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy
Podstawowej i po uzyskaniu uprzedniej zgody Administratora.

§13

Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania wszelkich przekazanych danych w poufności
i oświadcza, że nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody
Administratora – w innym celu niż wykonanie niniejszej Umowy, chyba że konieczność ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§14

Klientowi przysługuje prawo kierowania zapytań do Podmiotu Przetwarzającego w zakresie dotyczącym
wykonywania przez Podmiot Przetwarzający obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych
mu na podstawie Umowy danych osobowych,

§15

Klient upoważnia Sprzedawcę do nawiązywania współpracy z podmiotami zewnętrznymi, których usługi
mają na celu utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie serwerów Sprzedawcy takich jak m.in. dostawcy
energii, dostawcy sieci, dostawcy techniczni bez obowiązku informowania o tym Administratora oraz
bez uzyskiwania jego uprzedniej zgody od warunkiem, iż ww. podmioty nie będą miały dostępu
w danych osobowych Klienta.

§16

1.Klient jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków
zapewniających bezpieczeństwa zasobów, systemów, aplikacji i operacji, które nie wchodzą w zakres
odpowiedzialności Sprzedawcy zgodnie z Umową.
2.Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie niezgodnie z Umową
danych wskazanych w §2 niniejszej umowy powierzonych przez Administratora, a w szczególności za
udostępnienie ich osobom nieupoważnionym.

§17

Po wygaśnięciu usługi Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się trwale usunąć usunie wszelkie dane
powierzone przez Administratora oraz wszelkie ich istniejące kopie, w szczególności z nośników

elektronicznych pozostających w dyspozycji Podmiotu Przetwarzającego, chyba że przepis prawa
nakazuje przechowywanie tych danych osobowych.

§ 18

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony (nie dotyczy Konsumentów).