Plan połączenia - Spotbrowser.com

Plan połączenia

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.).

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Virtual Real Estate  Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka przejmująca”) z Spotbrowser Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka przejmowana”), Zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w dniu 30 września 2023 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan połączenia”).

W związku z powyższym, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia się do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.

Do pobrania: Plan połączenia wraz z załącznikami

Stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 i 21 k.s.h., udostępnienie Planu połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem zgromadzenia wspólników, na którym na zostać podjęta uchwała o połączeniu.–