Regulamin czatu - Spotbrowser.com

Regulamin czatu

Regulamin

korzystania z usługi „CZAT ONLINE”
portalu internetowego www.spotbrowser.com

1. Postanowienia wstępne

 1. Portal internetowy dostępny pod adresem internetowym spotbrowser.com prowadzony jest przez VIRTUAL REAL ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Towarowa 12/201c, 35-231 Rzeszów, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000649203, NIP: 5170378154.
 2. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia drogą elektroniczną usługi „CZAT ONLINE” udostępnianej przez Portal oraz korzystania przez Klientów z usługi, w tym m. in. zasady i tryb zawierania umowy świadczenia usługi „CZAT ONLINE”, wymagania techniczne, zasady korzystania z Usługi.

2. Definicje

 1. Klient – Konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna
  i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi „CZAT ONLINE” celem bezpośredniego kontaktu z Agentem.
 2. Agent – pośrednik w obrocie nieruchomościami, korzystający z Usługi „CZAT ONLINE” celem udzielania informacji Klientom w czasie rzeczywistym.
 3. Portal – portal internetowy prowadzony pod adresem spotbrowser.com
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem/Agentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
  z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Usługi „CZAT ONLINE”, stanowiący integralną część umowy świadczenia usług.
 6. Usługa – dostępna w Portalu usługa „CZAT ONLINE”, służąca do bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym przez Klienta i Agenta.
 7. Umowa – umowa świadczenia Usługi „CZAT ONLINE”, zawierana albo zawarta między Klientem/Agentem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Usługodawca – Spotbrowser sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Poznańska 2c, 35-084 Rzeszów.
 9. Użytkownik – Klient i Agent korzystający z Usługi „CZAT ONLINE”.
 10. Polityka Prywatności – dokument regulujący kwestie ochrony przekazywanych przez użytkowników Portalu danych osobowych oraz danych informatycznych pozyskiwanych automatycznie przez Portal, którego treść udostępniona jest na Portalu, a akceptacja treści jest konieczna do korzystania z Usługi.
 11. Konsument – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Kontakt z Portalem

 1. Adres Usługodawcy: ul. Towarowa 12/201c, 35-231 Rzeszów.
 2. Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@spotbrowser.com
 3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 793 755 885.

4. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci internetowej o przepustowości minimum 1Mbit/s wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową (Chrome ver. 77 +, Firefox ver. 71 +, Opera ver. 63 +, Safari ver. 13 +, Edge ver. 80 +, Internet Explorer – nieobsługiwany).
 2. Sterowniki graficzne zaktualizowane do najnowszej wersji.
 3. Stabilne połączenie internetowe.
 4. Aktywne konto poczty elektronicznej.
 5. Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia Usługi w sytuacji, gdy Użytkownik nie spełnia wymogów technicznych, o których mowa w powyżej.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia techniczne, wady, usterki czy uszkodzenia występujące na sprzęcie lub oprogramowaniu, z którego korzysta Użytkownik.
 7. Usługodawca nie świadczy usług pomocy technicznej dla korzystających z Usługi „CZAT ONLINE”.

 

5. Informacje ogólne

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usługi spowodowane siłą wyższą, przerwą w dostawie usług operatorów telekomunikacyjnych, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Klienta/Agenta.
 2. Korzystanie z Usługi możliwe jest po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i potwierdzeniu zapoznania się z jego treścią przez Użytkownika.
 3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:

– zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

– dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usługi oferowanej przez Usługodawcę,

– zapoznałem się z dokumentem Polityka Prywatności i akceptuję jego treść.

 1. Użytkownicy zobowiązani są do zabezpieczenia urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego przy korzystaniu z Usługi, w szczególności poprzez:

– korzystanie z legalnego i aktualnego oprogramowania,

– stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz zapory firewall,

– stosowania haseł zabezpieczających dostęp do urządzenia wykorzystywanego przy korzystaniu z Usługi,

– korzystanie z zaufanych sieci Wi-Fi.

 

 

6. Zasady korzystania z Usługi

 1. Istotą Usługi „CZAT ONLINE” jest zapewnienie Klientowi bezpośredniego kontaktu w czasie rzeczywistym z Agentem za pomocą przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych. W przypadku braku dostępności Agenta w czasie rzeczywistym, Klient ma możliwość pozostawienia wiadomości offline, na którą otrzyma odpowiedź od Agenta w terminie późniejszym.
 2. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne.
 3. Korzystanie z Usługi nie wymaga rejestracji.
 4. W trosce o wysoką jakość oraz bezpieczeństwo świadczonych usług, każda rozmowa realizowana za pośrednictwem Usługi „CZAT ONLINE” jest rejestrowana na serwerach komputerowych Usługodawcy. Rozpoczęcie korzystania z Usługi jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie rozmowy.
 5. Portal przechowuje także dane dotyczące logowania Użytkowników do czasu przedawnienia karalności ewentualnych bezprawnych działań, do których doszło w ramach korzystania z Usługi. Przechowywane dane są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez odpowiednie zabezpieczenia techniczne i elektroniczne.
 6. Decydując się na korzystanie z Usługi Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania prawa obowiązującego na terenie rzeczypospolitej Polskiej, poszanowania dóbr osobistych innych użytkowników, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, poszanowania praw własności intelektualnej.
 7. W trakcie korzystania z Usługi zabrania się zamieszczania treści o charakterze bezprawnym lub mogących zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Usługi, w szczególności zabronione jest: zamieszczanie danych osobowych osób trzecich, informacji nieprawdziwych, objętych tajemnicą, informacji propagujących przemoc, nagannych moralnie, słownictwa niecenzuralnego lub powszechnie uznanego za obraźliwe.
 8. Usługodawca przestrzega przed nieuprawnionym rozpowszechnianiem treści rozmów.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Usługi przez Użytkowników, a także za treści przez nich przekazywane.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkowników Usługi, w szczególności spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, korzystaniem w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. Usługodawca może samodzielnie zdecydować o przerwaniu lub uniemożliwieniu dostępu do Usługi Użytkownikowi, w przypadku korzystania przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.

 

7. Procedura reklamacyjna

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi „CZAT ONLINE”.
 2. Jako reklamację należy uznać każde wystąpienie Użytkownika, w którym zgłasza zastrzeżenia dotyczące Usługi.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, przeprowadza ją rzetelnie, wnikliwie i terminowo, z zachowaniem zasad obiektywizmu i poszanowaniem prawa.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne dostępne jest https://spotbrowser.com/zgloszenie-reklamacyjne. Klient będący Konsumentem może zgłosić reklamację także w każdej innej formie:
 5. pisemnej na adres: VIRTUAL REAL ESTATE Sp. z o.o., ul. Poznańska 12/201c, 35-231 Rzeszów
 6. elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: kontakt@spotbrowser.com
 7. Reklamacja powinna zawierać m.in. zwięzły opis wady, daty wystąpienia wady oraz żądanie Klienta w związku z wadą Usługi.
 8. Usługodawca, w celu weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego, może zwrócić się do Użytkownika
  o uzupełnienie informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Termin, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna bieg po uzupełnieniu informacji.
 9. Jeżeli Usługodawca nie zajmie stanowiska w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie, o którym mowa w ust. 3, przyjmuje się, że uznał zgłoszenie reklamacyjne za uzasadnione.
 10. Użytkownik, podając w reklamacji adres e-mail wnosi i wyraża zgodę na to, że Usługodawca udzielił odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, na wskazany adres. Na wyraźne żądanie osoby składającej reklamację, pod warunkiem podania przez nią niezbędnych danych osobowych i kontaktowych i zgody na ich przetwarzanie, Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w tym przypadku dla zachowania terminu rozstrzygnięcia reklamacji wystarczy wysłanie przesyłki listem poleconym.
 11. Usługodawca dopuszcza możliwość złożenia przez Użytkownika odwołania od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację, poprzez złożenie umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie reklamacji, złożonego w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.
 12. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Użytkownik może wystąpić w powództwem do sądu powszechnego.

 

8. Postanowienia dotyczące Klientów będących Konsumentami

 1. Usługa oferowana przez Usługodawcę, to treść cyfrowa udostępniana w formie elektronicznej, umożliwiająca Klientowi na kontakt bezpośredni w czasie rzeczywistym z Agentem.
 2. Za moment zawarcia Umowy korzystania z Usługi z Konsumentem uznaje się dzień rozpoczęcia rozmowy z wykorzystaniem Usługi „CZAT ONLINE” i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Umowy zawarte z Konsumentami, są umowami zawartymi na czas określony – do czasu zakończenia rozmowy z wykorzystaniem Usługi.
 4. Usługodawca porozumiewa się z Użytkownikiem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, niezbędne dane kontaktowe Usługodawcy zostały podane w § 3 Regulaminu.
 5. Usługodawca świadczy Usługę bezpłatnie i nie nalicza opłat dodatkowych przy porozumiewaniu się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną.
 6. Usługodawca informuje, że ma obowiązek dostarczenia usług bez wad. W przypadku istnienia wad Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.

 

 

9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Usługa „CZAT ONLINE” jest anonimowa, z zastrzeżeniem, że Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych, dzięki którym możliwa będzie obsługa czatu na żywo i analiza działania systemu takich jak: czas trwania rozmowy, historię czatów, identyfikator użytkownika. Ww. dane informatyczne będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji jego uzasadnionego interesu jakim jest utrzymywanie kontaktu z klientem i/lub prezentacja nieruchomości.
 2. W celu ułatwienia komunikacji możliwe jest również podanie przez Użytkownika jego danych osobowych takich jak m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, wizerunek oraz głos. Podanie ww. danych osobowych następuję wyłącznie na podstawie dobrowolnej, świadomej zgody Użytkownika tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
 3. Użytkownik, który przekazał za pośrednictwem czatu swoje dane osobowe może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 4. Użytkownik nie może w trakcie rozmowy umieszczać danych osobowych osób trzecich.
 5. Treść rozmów prowadzonych za pośrednictwem czatu zostanie przeniesiona do systemu CMS Administratora w celu przetwarzania zapytań. Historia czatu jest zapisywana w formie cyfrowej.
 6. Komunikacja poprzez czat odbywa się za pośrednictwem połączenia zaszyfrowanego. Dzięki temu osobowy trzecie nie mają dostępu do treści przekazywanych w ramach narzędzia.
 7. Dostęp do danych osobowych poza osobami upoważnionymi przez Administratora posiadają podmioty, z którym usługodawca zawarł umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i inne uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 8. W ramach powierzenia przetwarzania danych – zewnętrzny usługodawca (Microsoft) wykonuje usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które w sposób opisany w niniejszym Regulaminie i Polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z czatu są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w Polityce Prywatności.
 9. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym paragrafie, zastosowanie mają regulacje zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a także w dokumencie Polityka Prywatności umieszczonym na stronie internetowej spotbrowser.com.

 

10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Usługi będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy (nie dotyczy Konsumentów). Właściwość miejscową Sądu w sporach z Konsumentami określają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (z późn. zmianami).
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w wersji elektronicznej pod adresem internetowym spotbrowser.com oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedawcy
  tj. ul. Poznańska 2c w Rzeszowie.