Polityka Coockies - Spotbrowser.com
Zaloguj

Polityka prywatności portalu internetowego
spotbrowser.com

 

§ 1
DEFINICJA POJĘĆ

Dla potrzeb wdrożenia polityki prywatności, o ile z treści i celu niniejszego dokumentu nie wynika inaczej, przyjmuje się następujące znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:

„Polityka Prywatności” – niniejszy dokument
„Ustawa ODO” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
„Rozporządzenie” – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
„Dane osobowe” – dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy ODO,
„Przetwarzanie danych osobowych” – oznacza wszelkie operacje w rozumieniu art. 7 pkt 2 Ustawy ODO i wykonywane przez Przetwarzającego na powierzonych przez Przekazującego danych osobowych.
„Regulamin Portalu” – obowiązujący w ramach portalu internetowego www.spotbrowser.com regulamin.
„Administrator” – administrator danych osobowych
„Portal Internetowy” – portal www.spotbrowser.com wraz z uwzględnieniem sklepu internetowego

§ 2
POSTANOWIENIA
OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Portalu Internetowego www.spotbrowser.com ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Portalu Internetowego rozumianych zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Portalu, obowiązującego w ramach sprzedaży Pakietów Usług.
2. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Portalu Internetowym, w tym przede wszystkim w zakresie podstawy i celu przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób których dane dotyczą, a także informacji o stosowaniu plików cookies.
3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Portalu jest Spotbrowser sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Poznańska 2c/6, 35-084 Rzeszów, będąca jednocześnie Sprzedawcą.
4. W zakresie Przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do Ustawy ODO, Rozporządzenia oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
5. Podanie danych osobowych i danych identyfikujących podmiot gospodarczy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych niezbędnych do złożenia zamówienia skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Przetwarzający przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§ 3
PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w takim zakresie,
w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zamówienia Pakietu Usług, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

§ 4
CELE i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Każdorazowo cel i zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Portalu,
2.Administrator może przetwarzać dane osobowe w Portalu, w tym w prowadzonym sklepie internetowym, w następujących celach i zakresie:

a) Przyjęcie zamówienia
b) Realizacja zamówienia
c) Wykonanie umowy
d) Wykonanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej
e) Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów
f) Bezpłatna rejestracja klienta w Portalu

3. Administrator nie może przetwarzać danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

§ 5
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy Sprzedaży Produktu.
2. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych.
3. Przetwarzający jest zobowiązany przechowywać posiadane dane osobowe wyłącznie w czasie, jaki jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie – bezpiecznie usunąć dane.
4. Po realizacji zamówienia lub usunięciu konta klienta, przetwarzanie danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte.

§ 6
ZEWNĘTRZNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dla prawidłowego funkcjonowania Portalu, w tym dla realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego, konieczne może być korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania czy podmiot obsługujący płatności).
Administrator w takim przypadku będzie korzystał wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu odbiorcy zewnętrznemu działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
W ramach powierzenia przetwarzania danych – zewnętrzny usługodawca (Microsoft) wykonuje usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które w sposób opisany w niniejszym Regulaminie i Polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z Portalu lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

§ 7
PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.Administrator może korzystać w Portalu z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży Pakietu Usług, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych w Sklepie Internetowym.
2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie internetowej Portalu.
3. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby,aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
4. Osoba lub podmiot gospodarczy, których dane dotyczą, mają prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby luv podmiotu skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
5. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do dalszego wykorzystania zdjęć importowanych przez Klienta, wyłącznie do celów marketingowych, nie naruszając dóbr osobistych osoby fizycznej lub wizerunku firmy.

§ 8
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

1.Osoba której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.
2. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody,ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
3.Osoba której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości listownie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Portalu.

§ 9
COOKIES

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Portal w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzając stronę internetową Portalu.
2.Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Portalu m. in. w następujących celach:

a) identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Portalu i pokazywania, że są zalogowani;
b) zapamiętywania Pakietów Usług dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych rejestracyjnych i logowania do Portalu,
d) dostosowywania zawartości strony internetowej Portalu do indywidualnych preferencji rejestracyjnych oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Portalu,
e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej Portalu,
f) remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Portal poprzez anonimową analizę ich działań w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe.
2. Każdy Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies, co może jednak wpływać na funkcjonalność strony internetowej Portalu,
3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

§ 10
Dane analityczne

1. Administrator może korzystać w Portalu z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na stronie internetowej Portalu.
2.Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych przy administrowaniu Portalem,
3.Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących(danych osobowych) osoby odwiedzające stronę internetową Portalu,
4.Administrator korzystając z powyższych usług w Portalu gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających stronę internetową Portalu oraz sposób ich zachowania na tejże stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strona internetowa Portalu może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. W przypadku przejścia na inne strony, należy zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Portalu należącego do Administratora.
2. Treść niniejszego dokumentu jest dostępna w wersji elektronicznej pod adresem internetowym www.spotbrowser.com oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedawcy tj. ul. Poznańska 2c/6 w Rzeszowie.
3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Klientów Portalu oraz wykorzystywaniem plików cookies, winny być kierowane na dane adresowe i kontaktowe Sprzedawcy.