Regulamin - Spotbrowser.com

Regulamin

Regulamin
portalu internetowego www.spotbrowser.com

 

1. Postanowienia wstępne

 1. Portal internetowy dostępny pod adresem internetowym spotbrowser.com prowadzony jest przez VIRTUAL REAL ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Towarowa 12/201c, 35-0231 Rzeszówktórej akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000942146, NIP: 5170421772.
 2. Pakiet Usług oferowanych przez Sklep skierowany jest do przede wszystkim do przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w branży związanej z obrotem nieruchomościami oraz wszelkich innych branż, w których Pakiet Usług może zostać wykorzystany. Niemniej sklep prowadzi także sprzedaż Pakietu Usług dla Klientów będących Konsumentami, a Regulamin zawiera postanowienia spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Klientów z usług i funkcji dostępnych w Portalu, w tym m. in. zasady i tryb zawierania umów sprzedaży Pakietu Usług z Klientem oraz opis narzędzi do których otrzymuje dostęp po dokonaniu i realizacji zamówienia lub po dokonaniu bezpłatnej rejestracji.

 

2. Definicje

 1. Klient – Konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu Pakietu Usług za pomocą Formularza Zamówienia.
 2. Portal – portal internetowy prowadzony pod adresem spotbrowser.com
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w ramach portalu internetowego spotbrowser.com, oferujący Pakiety Usług.
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu, stanowiący integralną część umowy sprzedaży.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Pakietu Usług ze Sprzedawcą.
 7. Formularz Zamówienia – formularz, za pomocą którego Klient dokonuje zamówienia wybranego przez siebie Pakietu Usług, w którym uzupełnia właściwe dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 8. Konto – konto Klienta w Portalu, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz za pomocą którego otrzymuje dostęp do panelu Klienta.
 9. Pakiet Usług – dostępne w Portalu usługi i narzędzia będące przedmiotem Umowy Sprzedaży lub Umowy Najmu między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Pakietu Usług zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. Umowa najmu – umowa najmu sprzętu elektronicznego zawierana albo zawarta między Klientem (najemcą) a Sprzedawcą (wynajmującym) za pośrednictwem Formularza Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie.
 12. Zwiedzający – użytkownik przeglądający/zwiedzający wirtualny spacer.
 13. Sprzedawca –VIRTUAL REAL ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Towarowa 12/201c, 35-0231 Rzeszów.
 14. Usługobiorca – zarejestrowany w Portalu (posiadający Konto) użytkownik tworzący i publikujący wirtualne spacery.
 15. Polityka Prywatności – dokument regulujący kwestie ochrony przekazywanych przez użytkowników Portalu danych osobowych oraz danych informatycznych pozyskiwanych automatycznie przez Portal, którego treść udostępniona jest na Portalu, a akceptacja treści jest konieczna do zakupu Pakietu Usług.
 16. Konsument – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu Pakietu Usług za pomocą Formularza Zamówienia) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 17. Serwis – internetowy serwis usługowy Stipe, dostępny pod adresem https://stripe.com/, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

3. Kontakt z Portalem

Adres Sprzedawcy: ul. Towarowa 12/201C, Rzeszów 35-231.

Adres e-mail Sprzedawcykontakt@spotbrowser.com

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 793 755 885.

4. Wymagania techniczne

Do korzystania z Portalu, w tym korzystania z wszelkich funkcji udostępnionych dla Klienta oraz przeglądania Pakietu Usług oferowanych przez Portal, niezbędne są:

 • urządzenie z dostępem do sieci internetowej wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową (Chrome ver. 77 +, Firefox ver. 71 +, Opera ver. 63 +, Safari ver. 13 +, Edge ver. 80 +, Internet Explorer – nieobsługiwany),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • wyrażona zgoda na otrzymywanie powiadomień w przeglądarkach obsługujących powiadomienia push.

 

5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, przerwą w dostawie usług operatorów telekomunikacyjnych, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Realizacja zamówienia oraz dostęp do pozostałych funkcji udostępnianych dla Klienta w zakresie płatnych limitów, możliwe jest po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Portalu.
 3. Złożenie zamówienia na oferowany Pakiet Usług możliwe jest po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i potwierdzeniu zapoznania się z jego treścią przez Klienta.
 4. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
 • zapoznałem się z Regulaminem wraz z załącznikami (Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych) i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę,
 • dane zawarte w Formularzu Zamówienia są zgodne z prawdą,
 • zapoznałem się z dokumentem Polityka Prywatności i akceptuję jego treść.

 

6. Sklep Internetowy

 1. W ramach Portalu, Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy oferujący płatne Pakiety Usług.
 2. Każdy z Pakietów Usług różni się ceną oraz stopniem zaawansowania i limitami udostępnionymi dla Klienta. Sprzedawca oferuje Klientowi także jeden pakiet bezpłatny w okresie trwania 30 dni od rejestracji konta.
 3. Ceny oferowanych produktów podane są w polskich złotych i są cenami netto. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT.
 4. Sprzedawca udostępnia także kupony rabatowe na zakup Pakietów Usług, które wpływają na cenę każdego z pakietów. Sprzedawca może udzielać rabatów podmiotom współpracującym oraz klientom firm partnerskich. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dowolnego kształtowania wysokości przyznanego rabatu w zależności od rodzaju promocji. Rabaty nie podlegają sumowaniu i są przyznawane jedynie w przypadku zakupu Pakietu Basic lub droższego.

 

7. Zasady i warunki złożenia zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:

 1. założyć Konto,
 2. wybrać właściwy Pakiet Usług,
 3. Klient zostaje przeniesiony do koszyka płatności wraz z wybranym Pakietem Usług,
 4. Klient wypełnia Formularz Zamówienia podając niezbędne dane tj.:
 • przedsiębiorca/Konsument,
 •  imię nazwisko (w przypadku Klienta będącego Konsumentem),
 • nazwa firmy (w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą),
 • numer NIP (nie dotyczy Konsumentów),
 • ulica i numer budynku/lokalu,
 • kod pocztowy,
 • miasto,
 • telefon,
 • adres email,5. Klient przed potwierdzeniem złożenia zamówienia zaznacza właściwe pole, potwierdzające zapoznanie się przez niego z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności,
  6. celem finalizacji zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży Klient klika przycisk „Kup z obowiązkiem zapłaty”.
  7. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż poprzez wystawienie faktury VAT na dane wskazane przez Klienta w Formularzu Zamówienia i doręcza fakturę Klientowi osobiście, listownie lub drogą mailową. Dla Klienta będącego Konsumentem faktura wystawiana jest na żądanie.

 

8. Pakiety Usług

 1. Oferowane przez Sprzedawcę Pakiety Usług, stanowią internetowe narzędzia wspomagające sprzedaż i wynajem nieruchomości z wykorzystaniem wirtualnych spacerów i wbudowanych funkcji komunikacyjno-prezentacyjnych.
 2. Usługobiorca może skorzystać z powyższych narzędzi, zakładając bezpłatne konto z przyznanymi na starcie limitami do wykorzystania. Do rejestracji Usługobiorcy potrzebne jest podanie adresu email oraz hasła.
 3. Po założeniu konta, Usługobiorca może uzupełnić swój profil o następujące dane dodatkowe:
 • imię i nazwisko, które będą wyświetlane w ramach narzędzia wirtualnego spaceru i umożliwią identyfikację podmiotu prezentującego,
 • nazwa firmy, która będzie wyświetlana w ramach narzędzia wirtualnego spaceru i umożliwi identyfikację podmiotu prezentującego,
 • logo firmy, wyświetlanego w trakcie wykorzystywania narzędzia wirtualnego spaceru,
 • zdjęcie profilowe, które będzie wyświetlane podczas trwającej rozmowy w ramach narzędzia wirtualnego spaceru,

     4. W ramach każdego z Pakietów Usług, Usługobiorca uzyskuje dostęp do następujących narzędzi:

 1. kreator wirtualnych spacerów – umożliwiający tworzenie, edycję, usuwanie oraz publikację wirtualnego spaceru,
 2. komunikator tekstowy (chat) – umożliwiający kontakt elektroniczny (tekstowy) pomiędzy Usługobiorcą wykorzystującym wirtualny spacer do prezentacji, a osobą zwiedzającą,
 3. komunikator głosowy – umożliwiający bezpośredni kontakt głosowy pomiędzy Usługobiorcą wykorzystującym wirtualny spacer do prezentacji, a osobą zwiedzającą,
 4. prezentacja online – umożliwiająca odwzorowanie ruchów sprzedawcy na ekranie osoby zwiedzającej i precyzyjne zaprezentowanie oferty zainteresowanej osobie,
 5. możliwość publikacji – umożliwiająca publikację wirtualnego spaceru i jego wykorzystanie
  w formie linku do strony internetowej,
 6. opcja brandingu – pozwalająca na umieszczenie logo firmy w trakcie kreowania wirtualnego spaceru i jego późniejszej prezentacji, co pozwala na zabezpieczenie twórczości danego podmiotu i identyfikację podmiotu zajmującego się oferowaną nieruchomością,
 7. dostęp do wersji mobilnej – za pomocą, której w każdym miejscu i w każdym czasie Usługobiorca może korzystać z aktualnie dostępnych funkcjonalności dla danego systemu operacyjnego urządzenia mobilnego (iOs/Android).

     5. Sprzedawca nie odpowiada za dalsze wykorzystanie wykreowanego wirtualnego spaceru oraz miejsca, gdzie zostanie w późniejszym czasie umieszczony przez Usługobiorcę.

     6. W związku z faktem, że narzędzia oferowane przez Sprzedawcę w ramach Pakietu Usług gromadzą zarówno dane osobowe jak i dane informatyczne użytkowników, którzy z nich korzystają, a następnie są archiwizowane (migrowane) na serwery należące do Sprzedawcy niezbędne jest zawarcie w tym zakresie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ww. załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

9. Sposób i terminy zapłaty

 1. Płatność za zakupiony Pakiet Usług dokonywana jest z wykorzystaniem Serwisu lub tradycyjnym przelewem na rachunek Sprzedawcy.
 2. Serwis udostępnia Klientom różnorodne metody dokonywania płatności, przyjmuje płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie płatności i przekazuje płatność na rachunek Sprzedawcy.
 3. Metody dokonywania płatności:
  – przelew tradycyjny na rachunek Sprzedawcy,
  – przelew online,
  – zapłata kartą płatniczą.
 4. Za termin dokonania zapłaty uznaje się dzień, w którym Sprzedawca otrzymał od Serwisu informację o poprawnym wykonaniu płatności przez Klienta lub uznanie rachunku Sprzedawcy w przypadku przelewu tradycyjnego.
 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Serwisu dostępne są pod adresem https://stripe.com/en-pl/legal/ssa

 

10. Moment zawarcia umowy i czas jej trwania

 1. Umowa Sprzedaży zawarta jest w momencie kliknięcia przez Klienta przycisku „Kup
  z obowiązkiem zapłaty”, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt e) Regulaminu (nie dotyczy Konsumentów).
 2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony (nie dotyczy Konsumentów).
 3. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca (nie dotyczy umów zawartych
  z Konsumentami i Pakietów Usług z opcją zapłaty za jeden rok z góry).
 4. Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony z Pakietem Usług z opcją zapłaty za jeden rok
  z góry, możliwe jest po upływie rocznego okresu, za który nastąpiła zapłata.

 

11. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę

 1. Sprzedawca uruchamia Pakiet Usług po dokonaniu zapłaty przez Klienta.
 2. Uruchomienie Pakietu Usług następuje nie później, niż w terminie 3 dni od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług (blokada Konta) w przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą przez okres dłuższy, niż 60 dni. Przed wstrzymaniem świadczenia usług Sprzedawca wzywa Klienta, w formie wiadomości e-mail, do niezwłocznego uregulowania zaległych płatności. W przypadku braku zapłaty blokada Konta następuje w terminie 3 dni od dnia wysłania wiadomości e-mail. Usługa zostaje ponownie uruchomiona w terminie 3 dni od dnia spłaty całości zadłużenia przez Klienta.
 4. Wstrzymanie świadczenia usług, o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za cały okres obowiązywania Umowy Sprzedaży.

12. Procedura reklamacyjna

 1. Umowa Sprzedaży obejmuje wszystkie usługi dostępne dla wybranego przez Klienta Pakietu Usług, w oparciu o określone przez Sprzedawcę limity dla każdego z pakietów.
 2. Jako reklamację należy uznać każde wystąpienie Klienta do Sprzedawcy, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące zakupionego Pakietu Usług.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, przeprowadza ją rzetelnie, wnikliwie i terminowo, z zachowaniem zasad obiektywizmu i poszanowaniem prawa.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne dostępne jest https://spotbrowser.com/zgloszenie-reklamacyjne. Klient będący Konsumentem może zgłosić reklamację także w każdej innej formie:
 5. pisemnej na adres: VIRTUAL REAL ESTATE Sp. z o.o., ul. Towarowa 12/201c, 35-231 Rzeszów
 6. elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@spotbrowser.com
 7. Reklamacja powinna zawierać m.in. zwięzły opis wady, okoliczności zamówienia, daty wystąpienia wady, danych Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku
  z wadą Pakietu Usług.
 8. Sprzedawca, w celu weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego, może zwrócić się do Klienta
  o uzupełnienie informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Termin, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna bieg po uzupełnieniu informacji przez Klienta.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zajmie stanowiska w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie, o którym mowa w ust. 3, przyjmuje się, że uznał zgłoszenie reklamacyjne za uzasadnione.
 10. Klient, podając w reklamacji adres e-mail wnosi i wyraża zgodę na to, że Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, na wskazany adres. Na wyraźne żądanie osoby składającej reklamację, pod warunkiem podania przez nią niezbędnych danych osobowych i kontaktowych, Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w tym przypadku dla zachowania terminu rozstrzygnięcia reklamacji wystarczy wysłanie przesyłki listem poleconym.
 11. Sprzedawca dopuszcza możliwość złożenia przez Klienta odwołania od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację, poprzez złożenie umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie reklamacji, złożonego w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.
 12. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Klient może wystąpić w powództwem do sądu powszechnego.

 

 

13. Postanowienia dotyczące Klientów będących Konsumentami

 1. Pakiet Usług oferowany przez Sprzedawcę, to treść cyfrowa udostępniana w formie elektronicznej, umożliwiająca Klientowi dokonywanie wirtualnego zwiedzania (obejrzenia) nieruchomości.
 2. Za moment zawarcia Umowy Sprzedaży z Konsumentem uznaje się dzień zapłaty, tj. dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Umowy zawarte z Konsumentami, są umowami zawartymi na czas określony – zgodnie
  z oferowanymi Pakietami Usług.
 4. Umowy zawarte na czas określony nie mogą zostać wypowiedziane przed upływem okresu na jaki zostały zawarte.
 5. Sprzedawca porozumiewa się z Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, niezbędne dane kontaktowe Sprzedawcy zostały podane w § 3 Regulaminu.
 6. Pakiety Usług oferowane przez Sprzedawcę zawierają łączną cenę netto (należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%), za którą Klient może korzystać z narzędzi wybranych w ramach Pakietu Usług przez jeden miesiąc. Cena zakupu Pakietu Usług zawiera wszelkie koszty
  i płatności za okres rozliczeniowy (dotyczy także opcji zapłaty za jeden rok z góry).
 7. Sprzedawca nie nalicza opłat dodatkowych przy porozumiewaniu się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną.
 8. Ze względu na charakter świadczenia Sprzedawcy, sprzedaż treści cyfrowych, Klient – Konsument ma wyłączone prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę – uruchomieniu możliwości korzystania z Pakietu Usług (podstawa prawna wyłączenia – art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed spełnieniem świadczenia przez Sprzedawcę odbywa się za pomocą formularza udostępnionego przez Portal pod adresem: https://spotbrowser.com/odstapienie-od-umowy/. Formularz nie ma charakteru obowiązkowego, a oświadczenie o odstąpieniu Klient może złożyć w każdej formie, pozwalającej na jednoznaczne wyrażenie woli (na przykład pisemnie, faksem, bądź pocztą elektroniczną).
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca dokona zwrotu płatności w terminie 14 dni. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie wybierze inne rozwiązanie.
 10. Sprzedawca nie nalicza kosztów odstąpienia od umowy.
 11. Sprzedawca informuje, że Serwis, pośredniczący w płatności pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, może naliczać opłaty w przypadku zwrotu płatności. Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat zawiera regulamin dokonywania płatności w Serwisie dostępny pod adresem https://stripe.com/en-pl/legal/ssa.
 12. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczenia usług/produktu bez wad. W przypadku istnienia wad Klient ma możliwość złożenia reklamacji na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.

14. Najem sprzętu elektronicznego

 1. Sklep prowadzi także działalność w zakresie wynajmu sprzętu elektronicznego.
 2. Wykaz sprzętu dostępny jest na Portalu.
 3. Klient dokonuje rezerwacji sprzętu na kalendarzu dostępnym pod adresem: https://spotbrowser.com/wypozyczalnia/.
 4. W procesie rezerwacji niezbędnym jest podanie danych kontaktowych i akceptacja Regulaminu.
 5. Sklep dokonuje weryfikacji wniosku rezerwacyjnego, a po jego akceptacji wysyła dane do dokonania płatności.
 6. Jeżeli zapłata nie nastąpi w terminie 24 godzin rezerwacja zostaje anulowana.
 7. Po otrzymaniu płatności Sklep wysyła wynajmowany sprzęt w terminie 48 godzin (liczą się jedynie dni robocze od poniedziałku do piątku).
 8. Umowa najmu sprzętu elektronicznego zawierana jest na czas określony, wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Okres najmu może zostać wydłużony za zgodą obydwu stron.
 9. Cennik usług najmu sprzętu elektronicznego dostępny jest na Portalu.
 10. Sklep zapewnia, że wynajmowany sprzęt jest kompletny i w pełni sprawny a Klient to potwierdza.
  – W przypadku dostarczenia przedmiotu najmu za pośrednictwem kuriera, Klient obowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia stanu sprzętu zaraz po odbiorze oraz poinformowaniu Sklepu o stanie przesyłki;
  – Koszty dostawy sprzętu do Klienta ponosi Sklep.
 11. W przypadku uszkodzenia sprzętu w okresie najmu Klient pokrywa koszty naprawy lub w przypadku stwierdzenia przez serwis że naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna pokrywa koszty związane z zakupem nowego sprzętu.
 12. Z chwilą zakończenia okresu najmu lub wcześniejszego rozwiązania umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym poza stopień wynikający z normalnego korzystania z rzeczy:
 • Zwrot sprzętu następuje bez odrębnego wezwania,
 • Zwrot sprzętu musi nastąpić do 5 dni roboczych od dnia zakończenia najmu. W przypadku nie wywiązania się z tego warunku Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłaty za opóźnienie w wysokości 5% wartości sprzętu za każdy dzień opóźnienia,
 • Jeżeli zwrot sprzętu następuje za pomocą kuriera Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia przesyłki oraz odesłania sprzętu na adres Sklepu,
 • Koszt związany z zwrotem przedmiotu najmu oraz odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia w całości ponosi Klient.

15. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zwiedzających zbieranych za pośrednictwem Portalu i podanych bezpośrednio przez Klienta, w celu skorzystania z Pakietu Usług i realizacji umowy sprzedaży jest Sprzedawca. Administratorem danych zgromadzonych za pośrednictwem narzędzi udostępnianych w ramach zakupionego Pakietu Usług jest Klient, z zastrzeżeniem treści § 8 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
 2. Polityka Prywatności wskazuje cele, dla jakich Sprzedawca przetwarza dane osobowe.
 3. W ramach powierzenia przetwarzania danych – zewnętrzny usługodawca (Microsoft) wykonuje usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które w sposób opisany w niniejszym Regulaminie i Polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z Portalu lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w Polityce Prywatności.
 4. Podanie danych osobowych oraz danych identyfikujących podmiot gospodarczy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych niezbędnych do złożenia zamówienia skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.
 5. Klient udziela Sprzedawcy, bezterminowo i nieodpłatnie, zgody na wykorzystywanie numeru telefonu, firmy pod jaką działa i identyfikującego go oznaczenia, w tym graficznego lub słowno-graficznego – dla celów marketingowych dotyczących korzystania z usług Sprzedawcy, w tym w materiałach promocyjnych na stronie Serwisu.
 6. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym paragrafie, zastosowanie mają regulacje zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a także w dokumencie Polityka Prywatności umieszczonym na stronie internetowej spotbrowser.com.

 

 

16. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle zawieranych umów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy (nie dotyczy Konsumentów). Właściwość miejscową Sądu w sporach z Konsumentami określają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (z późn. zmianami).
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w wersji elektronicznej pod adresem internetowym spotbrowser.com oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedawcy tj. ul. Poznańska 2c w Rzeszowie.