Regulamin - Spotbrowser.com
Zaloguj

Regulamin portalu internetowego www.spotbrowser.com

wraz z warunkami świadczenia usług

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Portal internetowy dostępny pod adresem internetowym www.spotbrowser.com prowadzony jest przez Spotbrowser sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Poznańska 2c/6, 35-084 Rzeszów, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr: 0000649203, NIP: 5170378154.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w branży związanej z obrotem nieruchomościami oraz wszelkich innych branż, w których Pakiet Usług może zostać wykorzystany, także przez osoby fizyczne.

3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Klientów z usług i funkcji dostępnych w Portalu, w tym m. in. zasady i tryb zawierania umów sprzedaży Pakietu Usług z Klientem oraz opis narzędzi do których otrzymuje dostęp do dokonaniu i realizacji zamówienia lub po dokonaniu bezpłatnej rejestracji.

§ 2

Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu Pakietu Usług za pomocą Formularza Zamówienia.

2. Portal – portal internetowy prowadzony pod adresem www.spotbrowser.com

3.. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w ramach portalu internetowego www.spotbrowser.com, oferujący Pakiety Usług.

4Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Pakietu Usług ze Sprzedawcą.

7. Formularz Zamówienia – formularz, za pomocą którego Klient dokonuje zamówienia wybranego przez siebie Pakietu Usług, w którym uzupełnia właściwe dane niezbędne do realizacji zamówienia.

8. Konto – konto klienta w Portalu, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz za pomocą którego otrzymuje dostęp do panelu Klienta.

9. Pakiet Usług – dostępne w Portalu usługi i narzędzia będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Pakietu Usług zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza Zamówienia.

11. Zwiedzający – użytkownik przeglądający/zwiedzający wirtualny spacer

12. Sprzedawca – Spotbrowser sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Poznańska 2c/6, 35-084 Rzeszów.

13. Usługobiorca – zarejestrowany w portalu login.spotbrowser.com użytkownik tworzący i publikujący wirtualne spacery.

§ 3

Kontakt z Portalem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Poznańska 2c/6, 35-084 Rzeszów

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@spotbrowser.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 793 755 885

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z Portalu, w tym korzystania z wszelkich funkcji udostępnionych dla Klienta oraz przeglądania Pakietu Usług oferowanych przez Portal, niezbędne są:

a) urządzenie z dostępem do sieci internetowej wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową,

b) włączona obsługa plików cookies,

c) wyrażona zgoda na otrzymywanie powiadomień w przeglądarkach obsługujących powiadomienia push

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie oferowanych Pakietów Usług nie wymaga zakładania Konta.

3. Realizacja zamówienia oraz dostęp do pozostałych funkcji udostępnianych dla Klienta w zakresie płatnych limitów, możliwe jest po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Portalu.

4. Złożenia zamówienia na oferowany Pakiet Usług możliwe jest po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i potwierdzeniu zapoznania się z jego treścią przez Klienta.

5. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:

– zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia

– dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę,

– dane zawarte w Formularzu Zamówienia są zgodne z prawdą

– wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w Formularzu Zamówienia oraz uzupełnionych w profilu Klienta

§ 6

Sklep Internetowy

1. W ramach Portalu, Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy oferujący płatne Pakiety Usług.

2. Każdy z Pakietów Usług różni się ceną oraz stopniem zaawansowania i limitami udostępnionymi dla Klienta. Sprzedawca oferuje Klientowi także jeden pakiet bezpłatny.

3. Ceny oferowanych produktów podane są w polskich złotych i są cenami netto. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT.

4. Sprzedawca udostępnia także kupony rabatowe na zakup Pakietów Usług, które wpływają na cenę każdego z pakietów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dowolnego kształtowania wysokości przyznanego rabatu w zależności od rodzaju promocji.

5. Klient może skorzystać z następujących płatności za Produkty:

a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b) Płatności elektroniczne

c) Płatność kartą płatniczą.

§ 7

Zasady i warunki złożenia zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:

1. wybrać właściwy Pakiet Usług dla Klienta poprzez kliknięcie odpowiedniego polecenia na stronie www.spotbrowser.com/cennik

2. Klient zostaje przeniesiony do koszyka płatności wraz z wybranym Pakietem Usług,

3. Klient wypełnia Formularz Zamówienia podając niezbędne dane tj.:

a) imię nazwisko (w przypadku osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

b) nazwa firmy (nie dotyczy osób fizycznych)

c) numer NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

d) ulica i numer budynku/lokalu

e) kod pocztowy

f) miasto

g) telefon

h) adres email

5. Klient przed potwierdzeniem złożenia zamówienia zaznacza właściwe pole, potwierdzające zapoznanie się przez niego z niniejszym Regulaminem,

6. celem finalizacji zamówienia Klient wybiera jeden z dostępnych sposobów płatności i opłaca zamówienie w terminie maksymalnie do 7 dni – w przypadku braku płatności w powyższym terminie zamówienie zostaje anulowane.

7. po dokonaniu zapłaty przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie udostępnia Klientowi dostęp do wybranego pakietu usług, w skutek czego strony finalizują Umowę zawartą na odległość,

8. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż poprzez wystawienie faktury VAT na dane wskazane przez Klienta w Formularzu Zamówienia i doręcza fakturę Klientowi osobiście, listownie lub drogą mailową.

§ 8

Pakiety Usług

1. Oferowane przez Sprzedawcę Pakiety Usług, stanowią internetowe narzędzia wspomagające sprzedaż i wynajem nieruchomości z wykorzystaniem wirtualnych spacerów i wbudowanych funkcji komunikacyjno-prezentacyjnych.

2. Klient może także skorzystać z powyższych narzędzi, zakładając bezpłatne konto z przyznanymi na starcie limitami do wykorzystania. Do rejestracji Klienta potrzebne jest podanie adresu email oraz hasła.

3. Po założeniu konta, Usługobiorca może uzupełnić swój profil o następujące dane dodatkowe:

a) imię i nazwisko, które będą wyświetlane w ramach narzędzia wirtualnego spaceru i umożliwią identyfikację podmiotu prezentującego,

b) nazwa firmy, która będzie wyświetlana w ramach narzędzia wirtualnego spaceru i umożliwi identyfikację podmiotu prezentującego,

c) logo firmy, wyświetlanego w trakcie wykorzystywania narzędzia wirtualnego spaceru,

d) zdjęcie profilowe, które będzie wyświetlane podczas trwającej rozmowy w ramach narzędzia wirtualnego spaceru,

4. W ramach każdego z Pakietów Usług, Usługobiorca uzyskuje dostęp do następujących narzędzi:

a) kreator wirtualnych spacerów – umożliwiający tworzenie, edycję, usuwanie oraz publikację wirtualnego spaceru,

b) komunikator tekstowy(chat) – umożliwiający kontakt elektroniczny(tekstowy) pomiędzy Usługobiorcą wykorzystującym wirtualny spacer do prezentacji, a osobą zwiedzającą,

c) komunikator głosowy – umożliwiający bezpośredni kontakt głosowy pomiędzy Usługobiorcą wykorzystującym wirtualny spacer do prezentacji, a osobą zwiedzającą,

d) prezentacja online – umożliwiająca odwzorowanie ruchów sprzedawcy na ekranie osoby zwiedzającej i precyzyjne zaprezentowanie oferty zainteresowanej osobie,

e) możliwość publikacji – umożliwiająca publikację wirtualnego spaceru i jego wykorzystanie w formie linku do strony internetowej,

f) opcja brandingu – pozwalająca na umieszczenie logo firmy w trakcie kreowania wirtualnego spaceru i jego późniejszej prezentacji, co pozwala na zabezpieczenie twórczości danego podmiotu i identyfikację podmiotu zajmującego się oferowaną nieruchomością,

g) dostęp do aplikacji mobilnej – za pomocą, której w każdym miejscu i w każdym czasie Klient może korzystać z wyżej wymienionych narzędzi i jeszcze skuteczniej pozyskiwać zainteresowanych jego ofertą. Do korzystania z aplikacji mobilnej wymagany jest mobilny sprzęt pracujący pod kontrolą systemu Android/IOS.

5. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za treści (w szczególności zdjęcia i tekst) umieszczane przez Usługobiorców w ramach wyżej wymienionych narzędzi, nie przetwarza danych zaimportowanych przez Usługobiorców oraz treści rozmów tekstowych prowadzonych pomiędzy nim a osobą zwiedzającą (dane takie są jedynie archiwizowane), a także nie odpowiada za dalsze wykorzystanie wykreowanego wirtualnego spaceru oraz miejsca, gdzie zostanie w późniejszym czasie umieszczony przez Usługobiorcę.

6. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do dalszego wykorzystania zdjęć importowanych przez Usługobiorcę, wyłącznie do celów marketingowych, nie naruszając dóbr osobistych osoby fizycznej lub wizerunku firmy.

7. Wszelkie treści powstałe i utworzone przez Usługobiorcę przy użyciu narzędzi internetowych, stanowią jego prawa autorskie w zakresie wszelkich znanych pól eksploatacji oraz determinują jego uprawnienie do ich dalszego rozpowszechniania.

§ 9

Procedura reklamacyjna

1. Umowa Sprzedaży obejmuje wszystkie usługi dostępne dla wybranego przez Klienta Pakietu Usług, w oparciu o określone przez Sprzedawcę limity dla każdego z pakietów.

2. W przypadku wystąpienia wadliwości zakupionego Pakietu Usług polegającego w szczególności na otrzymaniu pakietu niepełnego lub niezgodnego z treścią zamówienia, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Reklamacji winna zawierać m.in. zwięzły opis wady, okoliczności zamówienia, daty wystąpienia, danych Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Pakietu Usług.

5. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych zwiedzających zbieranych za pośrednictwem Portalu jest Sprzedawca.

  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Portalu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

  3. W ramach powierzenia przetwarzania danych – zewnętrzny usługodawca (Microsoft) wykonuje usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które w sposób opisany w niniejszym Regulaminie i Polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z Portalu lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

  4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy jest równoznaczne ze zgodą Klienta na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w Formularzu Zamówienia oraz zapoznaniem się z treścią niniejszego dokumentu.

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane wyłącznie w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu i w celu realizacji zamówienia.

5. Podanie danych osobowych oraz danych identyfikujących podmiot gospodarczy jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wskazanych w Regulaminie danych niezbędnych do złożenia zamówienia skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Osoba, której dotyczą dane osobowe, o których mowa w ust. 1 ma prawo:

a) żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

b) przenoszenia tych danych,

c) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

7. Przetwarzający przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8. Przetwarzający jest zobowiązany przechowywać posiadane dane osobowe wyłącznie w czasie, jaki jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie – bezpiecznie usunąć dane.

9. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym paragrafie, zastosowanie mają regulacje zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a także w dokumencie „Polityka prywatności” umieszczonym na stronie internetowej www.spotbrowser.com

§ 11

Sprzedaż ratalna kamer sferycznych

  1. Sprzedawca prowadzi dla Klientów sprzedaż ratalną kamer sferycznych.

  2. Sprzedaż ratalna kamer sferycznych odbywa się poprzez zawarcie umowy pisemnej, której wzór został umieszczony na portalu.

  3. Warunki szczegółowe sprzedaży ratalnej są każdorazowo negocjowane z Klientem, dostosowane do jego potrzeb i zakupionego Pakietu Usług.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

3. Wszelkie spory wynikłe na tle zawieranych umów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w wersji elektronicznej pod adresem internetowym www.spotbrowser.com oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedawcy tj. ul. Poznańska 2c/6 w Rzeszowie.