Umowa powierzenia danych osobowych - Spotbrowser.com

Umowa powierzenia danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

( www.spotbrowser.com)

 

Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwana dalej „Umową powierzenia”) stanowi część Regulaminu portalu internetowego www.spotbrowser.com, zwanego dalej „Regulaminem”, który zawiera zasady i warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią Regulaminu, a Umową powierzenia pierwszeństwo będą miały zapisy niniejszej Umowy.

 

 

1

W związku z zawarciem umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest zakup Pakietu Usług oferowanych przez Spotbrowser niniejsza Umowa powierzenia określa warunki na podstawie, których Sprzedawca (zwany dalej Podmiotem przetwarzającym) jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych oraz danych informatycznych, które Klient/Agent gromadzi za pośrednictwem narzędzi informatycznych udostępnionych w ramach zakupionego Pakietu Usług – w imieniu i na polecenie Klienta/Agenta.

2

Administratorem danych osobowych i danych informatycznych, o których mowa w §1 niniejszej Umowy takich jak:

– dane osobowe i dane informatyczne przetwarzane w ramach wykorzystywanego narzędzia pn. chatbot, tj.: Data i godzina czatu, Imię i Nazwisko, treść czatu

– dane osobowe i dane informatyczne przetwarzane w ramach wirtualnego spaceru i umożliwiające identyfikację podmiotu prezentującego, tj.: Data i godzina czatu, ID użytkownika, treść czatu.

jest Klient, który powierza Podmiotowi Przetwarzającemu, w szczególności w celu ich przechowywania/archiwizacji na serwerach Sprzedawcy w wyniku korzystania z zakupionego Pakietu Usług.

3

Administrator i Podmiot Przetwarzający oświadczają, że dane osobowe powierzone Umową będą przekazywane Sprzedawcy wyłącznie w formie elektronicznej.

4

Podmiot Przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych powierzonych mu przez Administratora spełniało wymogi przepisów prawa, w tym w szczególności RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą oraz zobowiązuje się zapewnić stopień bezpieczeństwa powierzonych danych odpowiadający ryzyku, o którym mowa w art. 32 RODO. Zabezpieczenie znajdujących się w jego posiadaniu urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa w oparciu o prowadzoną analizę ryzyka i zagrożeń. Podmiot przetwarzający zapewnia ponadto zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Podmiot przetwarzający przetwarza przekazane dane wyłącznie w zakresie koniecznym i niezbędnym do realizacji usługi wynikającej z zakupionego uprzednio Pakietu Usług.

5

Podmiot Przetwarzający przetwarza powierzone mu przez Administratora dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO – chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot Przetwarzający przepis prawa. Przez polecenie Administratora należy rozumieć postanowienia niniejszej Umowy stanowiącej załącznik do Regulaminu portalu internetowego www.spotbrowser.com.

6

Podmiot Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje powierzonych mu przez Administratora danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ani nie korzysta z usług dalszych przetwarzających (podwykonawców), którzy dokonywaliby takiego przekazywania danych powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora.

7

Na wypadek, gdyby Podmiot Przetwarzający miał zamiar lub obowiązek przekazywać powierzone mu przez Administratora dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – zobowiązany jest do poinformowania o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania danych przez Podmiot Przetwarzający.

8

Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone przez Administratora dane osobowe i informatyczne oraz zobowiązać je do zachowania poufności.

9

Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić Administratorowi pomoc, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

10

Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, zapewnić Administratorowi pomoc w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

11

Podmiot Przetwarzający na wypadek stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych – zobowiązany jest zgłosić naruszenie Administratorowi bez zbędnej zwłoki, a zgłoszenie winno odpowiadać wymogom art. 33 RODO.

12

1.Podmiot Przetwarzający nie jest uprawniony powierzyć do dalszego przetwarzania dane osobowe powierzone mu przez Administratora na postawie Umowy – bez uprzedniej zgody wyrażonej na zasadach określonych w art. 28 ust. 2 RODO.

2.Dalsze powierzenie danych do przetwarzania odbywa się na podstawie umowy, która spełnia wymagania określone przepisami RODO, a Podmiot Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy Podstawowej i po uzyskaniu uprzedniej zgody Administratora.

13

Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania wszelkich przekazanych danych w poufności i oświadcza, że nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora – w innym celu niż wykonanie niniejszej Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

14

Klientowi przysługuje prawo kierowania zapytań do Podmiotu Przetwarzającego w zakresie dotyczącym wykonywania przez Podmiot Przetwarzający obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych,

15

Klient upoważnia Sprzedawcę do nawiązywania współpracy z podmiotami zewnętrznymi, których usługi mają na celu utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie serwerów Sprzedawcy takich jak m.in. dostawcy energii, dostawcy sieci, dostawcy techniczni bez obowiązku informowania o tym Administratora oraz bez uzyskiwania jego uprzedniej zgody od warunkiem, iż ww. podmioty nie będą miały dostępu w danych osobowych Klienta.

16

1.Klient jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków zapewniających bezpieczeństwa zasobów, systemów, aplikacji i operacji, które nie wchodzą w zakres odpowiedzialności Sprzedawcy zgodnie z Umową.

2.Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie niezgodnie z Umową danych wskazanych w §2 niniejszej umowy powierzonych przez Administratora, a w szczególności za udostępnienie ich osobom nieupoważnionym.

17

Po wygaśnięciu usługi Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się trwale usunąć usunie wszelkie dane powierzone przez Administratora oraz wszelkie ich istniejące kopie, w szczególności z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Podmiotu Przetwarzającego, chyba że przepis prawa nakazuje przechowywanie tych danych osobowych.

18

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony (nie dotyczy Konsumentów).